Të dhënat e përgjithshme
Ime Ime roditelja Prezime
         
Datum primanja Licni broj Pol
     

Të dhëna për adresën
Shtetas Vendor Shtetas i Huaj
Shteti i vendlindjes
Komuna e vendlindjes
Mesto rodjenja
Kombësia
Državljanstvo

Adresa
Drzava
Opstina
Dom
Numri i telefonit
 
Emai
 
Konfirmo e-mail
 

Të dhëna për shkollimin paraparak

Gjenerata
Ime škole
 

Drejtimi
 
Lokacija škole
 
Zemlja Ku Keni krier Shkollen E Mesme


Të dhëna për aplikim
Fakulteti Departamenti
Statusi Niveli i studimeve Afati
Nëse Statusi dhe Afati si opsion kanë vetëm "Zgjedhe" atëherë për këtë drejtim nuk ka vende të lira.

Të dhëna për suksesin e shkollimit paraprak (plotëso vetëm me numra)
Uspeh y 10. klasi ili u 1. godini
 
Uspeh y 11. klasi ili u 2. godini
 
Uspeh y 12. klasi ili u 3. godini
 
Uspeh y 13. klasi ili u 4. godini
 
Suksesi


Të dhëna për testin e maturës
Pikët provimi maturës:
 


 

Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universiteti HAXHI ZEKA. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.
Manuali
Manuali për aplikim


Informim

Kontakti i Universitetit Adresa: Rr. "Eliot Engel" p.n.
Ueb: http://unhz.eu
Email: info@unhz.eu

Tel: +381 (0) 39 432 490


Facebook